Yleinen

”Onnistuneista harjoitteluista hyötyvät kaikki, opiskelija oppilaitos sekä yritykset!”

Me osalliset ry:n hallinnoima STEA rahoitteinen, erityistä tukea tarvitsevien nuorten työelämäosallisuutta edistävä hanke Tekijätori (2018-2020) on toiminut kaksi vuotta. On aika pysähtyä tarkastelemaan ennen viimeistä hankevuotta, mitä tähän mennessä on saatu aikaan. Hanke sai alkunsa, kun havaittiin ettei yhdenvertaisuus toteudu TET- jaksojen ja työharjoittelujaksojen toteutumisessa. On yleisesti tunnettu haaste, että esimerkiksi vammaiset ja kehitysvammaiset ovat yksi heikoimmin työllistyvistä ryhmistä. Sama haaste nähtiin myös työharjoittelujaksojen toteutumisessa. TET-jaksojen toteutumiseen vaikutti huoltajien aktiivisuus (paikan etsimisessä) ja erityisopettajan antama painoarvo työelämään tutustumiselle kaiken muun opetussuunnitelman opetuksen rinnalla.

Kahden toimintakautensa aikana Tekijätori on luonut palvelun ja selkeän palvelupolun asiakkailleen. Yhden lukukauden aikana hankkeessa pystytään palvelemaan keskimäärin 50 asiakasta (n. sata vuodessa). Palveluun kuuluu asiakkaan tarpeesta riippuen yksittäisen työpaikan kartoittaminen aina yksilölliseen tukeen koko työharjoittelujakson ajaksi ja kaikkea siltä väliltä.

Toiminnan keskeisiä vaikutuksia on ollut oppilaiden ja opiskelijoiden lisääntyneet mahdollisuudet päästä työharjoitteluun ja TET-jaksolle koulun ulkopuolelle. Muita vaikutuksia ovat lisääntynyt yhdenvertaisuus ja tasa-arvo jaksojen suorittamisessa. Tekijätorin toiminnan vaikutuksena työharjoittelujaksojen toteutuminen ei ole ollut vain opettajan tai oppilaanohjaajan resurssien varassa tai sen varassa, kuinka tärkeäksi oppilaitoksessa työharjoittelujaksojen suorittaminen verrattuna muuhun opetussuunnitelman toimintaan koetaan. Useammalle oppilaalle ja opiskelijalle on ollut mahdollista päästä työpaikkaan, joka on etsitty yksilöllisesti tavoitteet, tarpeet ja toiveet huomioiden. Toiminnan tarjoamat työhönvalmennuksen mahdollisuudet ovat tuoneet oppilaitoksille ja opiskelijoille enemmän vaihtoehtoja (työpaikkoja) jaksojen suorittamiseen ja hankkeen toiminta on tuonut lisää uusia yrityskontakteja oppilaitoksille, joita voidaan hyödyntää jatkossakin.

Työhönvalmennuksen merkitys

Tekijätorin palvelu on tuonut lisäarvoa jaksojen suorittamiseen ammattimaisen ja tavoitteellisen työhönvalmennuksen ja yritysyhteistyön kautta. Tekijätorin tarjoaman työhönvalmennuksen ansiosta usea työharjoittelu toteutui, verrattuna tilanteeseen, jossa ohjausta ei olisi ollut tarjolla. Toteutuneiden työharjoittelujen myötä työyhteisöissä ja yrityksissä on poistunut ennakkoluuloja vammaisia ihmisiä kohtaan ja näkemys vammaisista ihmisistä potentiaalisina työntekijöinä on kasvanut. Hankkeen avulla on tuotu koulua ja yrityksiä lähemmäksi toisiaan rakentamalla siltoja kahden erilaisen toimijan välille ja palvelu on tuonut uutta sisältöä opetussuunnitelman rinnalle työelämävalmentamisesta. Hankkeen osaaminen on täydentänyt oppilaanohjauksen ja opinto-ohjaajan palvelua vahvalla yritysyhteistyöllä sekä tämän päivän työelämän tuntemuksella.

Tekijätorin palvelun vaikutuksena oppilaan ja opiskelijan kannalta voidaan nähdä vammaisen nuoren maailmankuvan laajentuminen oppilaitoksen ulkopuolelle, omaan pystyvyyteen ja toimintakykyyn uskominen, kun työharjoittelut ja tehtävät räätälöidään yksilöllisesti. Työssä oikeilla työpaikoilla vammaiset nuoret ovat päässeet osaksi työyhteisöä ja tutustuneet työkavereihin, saaneet kokemuksen oikeista työtehtävistä oikeassa työpaikassa, saaneet mahdollisuuden loistaa, kokea onnistumista ja löytää motivaation. He ovat saaneet kokea tunteen pärjäämisestä ja osaamisesta, saaneet mahdollisuuden olla asiantuntija-asemassa suhteessa ryhmän muihin oppilaisiin kertoessaan työkokemuksista. Työharjoitteluiden mahdollistumisen kautta opiskelijoille on kertynyt työkokemusta, mikä on vaikuttanut mm. palkallisten kesätöiden saamiseen. Nuorten läheisillä on usein huoli vammaisen nuoren tulevaisuuden työllistymisestä. Palvelun avulla huoltajat ovat päässet näkemään oman nuoren kyvyt ja taidot, mikä on tuonut kokemuksen pärjäävästä nuoresta, jonka voi turvallisesti päästää työharjoitteluun oppilaitoksen ulkopuolelle. Huoltajille on tullut toivoa tulevaisuuden työllistymisestä.

”Tämä harjoittelu on antanut myös meidän yksikölle paljon”

Tekijätorin palvelun on hyödyttänyt myös yrityksiä. Työpaikoille on löytynyt hyvää lisätyövoimaa, jota ei ehkä aiemmin ole osattu hyödyntää. Hankkeen toiminnan vaikutuksena voidaan madaltaa vammaisten työllistymisen kynnystä ja vastata yritysten työvoimapulaan. Toiminnan vaikutuksena yritykset ovat huomanneet kehittämiskohteita omissa ohjaus- ja perehdytysprosesseissa ja kiinnostuneet muuttamaan omia prosessejaan. Yhteistyössä Tekijätorin kanssa yrityksen on helppo toteuttaa yhdenvertaisuusperiaatteitaan ja kantaa osansa yhteiskuntavastuusta. Tekijätorin palvelun myötä voidaan lisätä työyhteisöjen tietoisuutta vammaisten työllistymiseen liittyvissä asioissa ja edistää työantajien valmiutta palkata vammainen työntekijä.

Jokainen suoritettu työharjoittelu lisää yrityksissä tietoisuutta ja helpottaa seuraavan työharjoittelujakson sopimista ja tulevaisuudessa toivottavasti vammaisen henkilön työhön palkkaamista. Yhteistyön tuloksena voidaan nähdä yhteistoimijuus, mikä parhaiten lisää tietoisuutta kaikille osapuolille. Yhteistyöllä syntyy pysyviä työelämäkontakteja. Syntyy uudenlainen työskentelyn malli, jossa jokaisen osallisuus nähdään tärkeänä ja jossa työtehtävät voidaan räätälöidä yksilöllisesti.

Kirjoittanut: Riikka Ahonvala, projektipäällikkö Tekijätori

Kuva: Meri Vahtera