En skola för alla

Finland ratificerade FN:s funktionshinderkonvention  år 2016. Enligt konventionen får ingen bli diskriminerad för att vara olika och alla skall ha en jämlik chans att delta i utvecklande och inkluderande undervisning oberoende av ens personliga psykiska eller fysiska utveckling. 

En skola för alla betyder att var och en har rätt att delta i undervisning, på alla dess nivåer, oberoende av personliga begränsningar eller utvecklingsnivå. Främjande av delaktighet inom skolsystemet kräver att alla elever tas i beaktande så att alla, oberoende av utvecklingsnivå, kan arbeta och lära sig tillsammans med sina jämnåriga. Genom ett sådant system ökar känslan av delaktighet hos personer med funktionsnedsättning redan i barndomen. 

Det nuvarande skolsystemet garanterar inte att unga- och vuxna med funktionsvariation kommer ut i arbetslivet och det är många av dem som tvingas gå i pension redan tidigt fastän de skulle vara möjligt för dem att hitta jobb om de fick ordentlig utbildning och lite extra hjälp. Denna förändring skulle vara lönsam för samhället då resurserna återvänder till systemet som skatter och socialförsäkringskostnader.  

Alla har rätt att lära sig, hitta sin framtid och följa sina drömmar. 

Intill syns videoklipp gjorda av föreningen om ett inkluderande skolsystem.